ثبت‌نام شرکت و نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- نداشتن سوء پیشینه اعم از کیفری واخلاقی درزمینه فعالیت امدادگری ونداشتن سابقه محکومیت به جرائم نام برده

3- داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم

4 –  شرایط :  داشتن تجهیزات نمایندگی به شرح ذیل را دارا باشد:

1 – داشتن دفتر کار مناسب.

2 – معرفی افراد : 1 – مدیر عملیات 2 – مدیر فنی 3 –مسئول بازرسی ونظارت 5 – مسئول امور رفاهی امداد گران

3 – داشتن پروانه کسب از اتجادیه  مربوطه به نام امدادخودرو

4 – در صورت نداشتن مجوز، نماینده باید ظرف مدت 3 ماه از اتحادیه   مربوطه شهرستان پروانه کسب امدادخودرو اخذ، و کپی برابر اصل آن را به دفتر مرکزی شرکت تحویل نماید.

5 – نماینده باید امداد گران و خودرو های امدادی تحت پوشش خود را در سامانه جامع ثبت و کد شناسه امدادگری دریافت نماید و کد را به روی خودرو امدادی نصب نماید.

6- نماینده باید  مبالغ حق عضویت وحق استفاده از بسته نرم افزاری توافق شده در قرارداد را پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز مدیر عامل

1 – کپی کارت ملی پشت و  رو

2 – کپی صفحه اول شناسنامه

3 – کپی مدرک تحصیلی

4 – کپی مدارک فنی حرفه ای

5 –  کپی گواهی عدم سوئه پیشینه

6 –  کپی گواهی عدم اعتیاد

7 – گواهی امضاء، تائید شده از دفاتر اسناد رسمی

8– کپی پایان خدمت یا معافیت

9 – عکس رنگی 4*3   10- در صورت تغیرات در شناسنامه کپی از صفحه  تغیرات

10- کد پستی محل زندگی

11- برگه سنا 

مدارک مورد نیاز از شرکت

  • آگهی تاسیس شرکت به همراه روزنامه رسمی
  • آگهی آخرین تغییرات به همراه روزنامه رسمی
  • آگهی اعضای هیات مدیره به همراه روزنامه رسمی
  • کپی پروانه فعایت یا جواز کسب
  • شماره شبا، شماره حساب، نام بانک مرتبط با حساب شرکت
  • اجاره نامه و یا سند مالکیت از محل دفتر شرکت
  • کد پستی محل قانونی شرکت
  • معرفی نامه از شرکت برای نماینده دریافت کننده پنل نرم افزاری
  • مدارک مورد نیاز از نماینده به شرح زیر می باشد:

1 – کپی کارت ملی پشت رو

2 – کپی صفحه اول شناسنامه

3 – کپی مدرک تحصیلی

4 – کپی مدارک فنی حرفه ای

5 –  کپی گواهی عدم سوئه پیشینه

6 –  کپی گواهی عدم اعتیاد

7 – گواهی امضاء، تائید شده از دفاتر اسناد رسمی

8– کپی پایان خدمت یا معافیت

9 – عکس رنگی 4*3

10- در صورت تغیرات در شناسنامه کپی از صفحه  تغیرات

11- کد پستی محل زندگی

12- برگه سنا